Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC .oh amayhdam ake enrag atparp atiderk akluS :in atab agalb /abev okni’apat uureBreggolB

Bayar Pay Per Klik Click PPC .oh amayhdam ake inap i’amak avsajar atabagalb av ati’asabev okni’apat ar asakiv arapayv okaysadas akeytarp ar oh etakas adoj agnas urahakasakarp arerag agoyapu ok ayidim atenaratni am apur ok akaracarp ok urahatadanapanjiv oj ahc )isipip( anapanjiv akilk itarp anapanjiv ok aragalbisipip anadaptu ,oh atadarp akivsiav ake ok aves anapanjiv akravaten anapanjiv aragalb isipiP

Bayar Pay Per Klik Click PPC .ahc alajnas am pmaCesnesdA anuj ahcenirag atirativ agmasurahakilam ati’asabev anuj ahc akuhcci anrag aracarp i’alurahanapanjiv elasaj ahcadrag anadarp inap arasava ake igal okurahatadanapanjiv pmaCesnesdA .ahcadrag anadarp arasava enrag atijra aya atkirita arerag anadarp anahts am anahts amapur ok anahts ok anapanjiv igal ok anapanjiv i’alni’apat anuj oh ati’asabev ake pmaCesnesdA .ahcadrag aves ani’alahpa av )anohp ar ,ase’ame’ase ,alemi ,ame’i’av( ani’alana are’a amayalayrak amapur askaytarp anuj ahcadrag atirdnek anayhd amaves enhkar anahtramas akaharg anit i’al pmaCesnesdA .ahc atihts am atrakanjay agaypM.oh ake eyhdam agahbiv arapayv ok agogaj ivis ake oj oh ati’asabev ayisenodni esnesdA ake pmaCesnesdA

Bayar Pay Per Klik Click PPC .nahc ahdiav atirahda amilanarp ahcadrag anadarp urahahbal inap amurahakilk enrag akilk amaves okurahinu elanit iabas arat ahcadrag anadarp anasekinuymak accu adnahb etinU reggolB ar reggolBCPP pmaCesnesdA adrag analut okurahati’as aniT .nahc asevamas ura ar utasreBreggolB ar reggolBCPP ,pmaCesnesdA amasaj nahc )isipip( akilk anatev itarp urahati’as iarehd ,amayisenodni olkE

Bayar Pay Per Klik Click PPC .egal ihcap ok sdroWdA onhpa el elgooG amadak oyT .ahc okerag asep ok )isipip( akilk itarp ati’as elasaj oh ake eyhdam urahati’as inarga ake asise’o aharG .oyiht ayirpakol amacib ok 6 99 1 anuj ahcadrag anadarp urahadi’ahp amurahati’as )isipip( ev – ep itihtsapu okurahakasakarp amarayad isahba amartam atimisa